Etsi
Yksityisyyden suoja

1 TARKOITUS

Atos Medical (”Atos”) kerää henkilökohtaisia tietoja viestinnästä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja työntekijöiden kanssa sekä muita teitä. Atos kunnioittaa rekisteröityjen henkilöiden henkilötietojen yksityisyydensuojaa. Atos on luonut tämän käytännön taatakseen, että maailmanlaajuinen sitoutuminen yksityisyyden suojaan on osa Atosin kulttuuria ja liiketoimintaa.

2 MÄÄRITELMÄT

Rekisteröity henkilö: henkilö, jonka tietoja kerätään tai hallitaan.
Henkilökohtaiset tiedot: tiedot, jotka koskevat tunnettua tai tunnistettavissa olevaa rekisteröityä henkilöä, kuten nimeä, osoitetta, yhteystietoja, terveystietoja tai maksutietoja.

3 YLEINEN TIETOSUOJALAUSUNTO

Atosilla on kattava tietosuojaohjelma, joka perustuu kansainvälisiin periaatteisiin, mukaan lukien Euroopan unionin tietosuojadirektiivin (95/46/EY), EU:n jäsenvaltioiden vastaavat kansalliset lait ja Yhdysvaltojen lain, kuten Safe Harbor -tietosuojaperiaatteet (Safe Harbor Privacy Principles) ja Health Insurance Portability and Accountability Act -lainsäädännön (”HIPAA”) tietosuoja- ja tietoturvamääräykset (Privacy and Security Rules). Paikallisia lakeja sovellettaessa Atos sisällyttää tällaisten paikallisten lakien vaatimukset ja käytännöt tietosuojaohjelmaansa näissä paikoissa.
Atosin on ilmoitettava rekisteröidyille henkilöille sellaisten henkilökohtaisten tietojen keruusta, käsittelystä, säilytyksestä ja julkistamisesta, jotka koskevat kyseisiä rekisteröityjä henkilöitä. Ilmoitus tulee antaa selkeästi ja tiiviisti. Tämä ilmoitus annetaan rekisteröidylle henkilölle ennen hänen henkilökohtaisten tietojensa keruuta.
Atosin on hankittava suostumus paikallisten vaatimusten mukaisesti rekisteröidyiltä henkilöiltä henkilökohtaisten tietojen käyttöön ja julkistamiseen. Tällaisille rekisteröidyille henkilöille ilmoitetaan heidän käytössään olevista vaihtoehdoista ja seurauksista, mikäli he eivät anna suostumustaan tai eivät anna tietojaan. Rekisteröidyille henkilöille ilmoitetaan myös, miten he voivat muuttaa päätöksiään. Mikäli Atos muuttaa tietosuojakäytäntöjään siten, että tietoja käytetään uudella tavalla, Atos hankkii kaikkea tällaista uutta käyttöä koskien suostumuksen rekisteröidyiltä henkilöiltä, joiden henkilökohtaisia tietoja asia koskee.
Atos kerää vain sellaisia henkilökohtaisia tietoja, joita tapahtumaan tarvitaan tai jotka ovat lakisääteisiä. Keruu tapahtuu paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tapahtumaa varten on tarpeen tai niin kauan kuin kysymyksessä olevan oikeusjärjestyksen laissa vaaditaan. Kaikki henkilökohtaisten tietojen käyttötarkoitukset ilmoitetaan rekisteröidyille henkilöille ja niille hankitaan suostumus.
Atos antaa sellaisille rekisteröidyille henkilöille, joiden henkilökohtaiset tiedot ovat Atoksen hallinnassa, käyttöoikeuden heidän henkilökohtaisiin tietoihinsa ja tarjoaa heille mahdollisuuden tietojensa korjaamiseen. Atos vastaa kaikkiin tällaisiin pyyntöihin viipymättä.
Mikäli Atos jakaa henkilökohtaisia tietoja ulkopuoliselle osapuolelle tunnistettujen liiketoimintojen yhteydessä, Atos edellyttää, että ulkopuoliset osapuolet noudattavat tietosuoja- ja tietoturvatoimenpiteitä sopimusten ja kirjallisten sopimusten avulla. Ulkopuoliset osapuolet käyttävät ja käsittelevät henkilökohtaisia tietoja myös valinta- ja suostumusperiaatteiden mukaisesti.
Atos ottaa turvallisuusvelvoitteensa vakavasti ja toteuttaa kohtuullisia teknisiä, ei-teknisiä ja organisaatiotason suojatoimenpiteitä henkilökohtaisten tietojen menetystä, väärinkäyttöä tai valtuuttamatonta pääsyä tai julkistamista vastaan.
Atos varmistaa, että henkilökohtaiset tiedot pidetään ajan tasalla ja kannustaa rekisteröityjä henkilöitä pitämään henkilökohtaiset tietonsa oikeina.
Atos ottaa velvoitteensa tämän käytännön ja kaikkien tietosuoja- ja tietoturvavelvoitteiden valvomisessa vakavasti. Atosilla on näiden ja muiden käytäntöjen noudattamisesta vastaavat virkailijat. Rekisteröidyt henkilöt, joilla on asiasta kysyttävää, voivat ottaa yhteyttä Atosiin Atosin verkkosivuston ja muiden tässä mainittujen yhteydenottotapojen kautta. Verkkosivusto löytyy osoitteesta: http://www.atosmedical.com/
Atos tutkii kaikki valitukset ja vastaa tällaisiin valituksiin viipymättä.
Joissakin maissa on lakeja tai määräyksiä, jotka ovat tiukempia kuin tämä käytäntö. Mikäli tiukemmat vaatimukset koskevat Atosta, Atos noudattaa näitä tiukempia vaatimuksia. Atos noudattaa maakohtaisia tietosuojakäytäntöjä tällaisissa maissa siinä määrin kuin on asianmukaista.
Atos tutkii kaikki noudattamatta jättämistä koskevat tapaukset, ja työntekijöille, joiden katsotaan rikkoneen tätä käytäntöä, määrätään seuraamuksia jopa irtisanomiseen asti.

4 SOVELTAMISALA

Tämä käytäntö on sovellettavissa maailmanlaajuisesti vähimmäisstandardina kaikille Atos-liiketoiminnoille, joihin liittyy henkilökohtaisia tietoja. Tämä käytäntö koskee kaikkia tallennettuja, siirrettyjä, kerättyjä tai käsiteltyjä henkilökohtaisia tietoja, niin paperisessa kuin sähköisessäkin muodossa, kun ne ovat Atos-liiketoimintojen yhteydessä.

5 AJOITTAISET MUUTOKSET

Atosin vaatimustenmukaisuudesta vastaava virkailija voi muuttaa tätä käytäntöä ajoittain.